جزئیات

کارشناس محترم آیا میدانید:
"افشای اسرار و اسناد محرمانه مستفاد بند 11 ماده 26 ق.ک.ک.ر.د حسب مورد مجازات درجه پنج تا شش انتظامی را در برخواهد داشت.