به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                           آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                      

جزئیات

پيام هفته

مطابق ماده 36 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری "هرگاه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاعي لزوماً محتاج كسب اطلاعاتي است كه صرفاً دراختياروزارتخانه ياموسسات دولتي و...ميباشد، كارشناس مكلف به مراجعه به دستگاه ذيربط و دستگاه مذكور موظف به ارائه اطلاعات مورد نياز جهت اظهارنظر كارشناس ميباشد."