کشیک

 

 

 

ایام هفته تاریخ نام کارشناس شماره تماس انجام وثیقه
شنبه 99/10/06 مهندس سیدمرتضی موسوی  7576002- 0912  
یکشنبه 99/10/07 مهندس سیدعبدالخالق موسوی فرد  7530847- 0912  
دوشنبه 99/10/08 مهندس ابوالفضل آرزومند  1520817- 0912  
سه شنبه 99/10/09 مهندس فهیمه فتاحی زاده  7574854- 0912  
چهارشنبه 99/10/10 مهندس مهدی اشعری  7464642- 0912  
پنجشنبه 99/10/11 مهندس حسین زرین اقبالی  6996411- 0912