به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                           آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                      
متن تعرفه

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1389/12/08 به شرح مواد آتی اصلاح می¬شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می¬گردد.
* تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می¬باشد.
ماده 2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه¬ها، سازمان¬های دولتی و ارگان¬ها و نهادها و شهرداری¬ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
* تبصره 1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده¬های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می¬نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می¬باشد.
* تبصره 2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق¬الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می¬یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه¬ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می¬باشد.
* تبصره 3ـ  در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق¬الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می¬یابد.
* تبصره 4ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده 3ـ در کارشناسی¬ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی¬الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد ***** نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده 5ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد، به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق¬العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می¬شود.
ماده 6ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق¬العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500/000 ريال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 1/000/000  ريال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق¬الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق¬العاده مأموریت، هزینه¬های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
* تبصره 1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوطه و کلیه هزینه¬های سفر و پرداخت فوق¬العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می¬باشد.
* تبصره 2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ريال، بر اساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردد.
* تبصره 3ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می¬باشد.
ماده 7ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می¬شود و حداقل 1/500/000 ريال می¬باشد.
ماده 8ـ هزینه انجام **** کلیه آزمایش¬ها و تهیه نمونه¬های لازم و گمانه¬زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده 9ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می¬گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1/500/000 ريال خواهد بود.
ماده 10ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال¬های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 11ـ دستمزد ارزیابی¬ها برای کلیه رشته¬ها در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می¬گردد:
ـ تا پنجاه میلیون ريال ............................................................................................................... مقطوعاً 1/500/000 ريال
ـ از پنجاه میلیون و یک ريال تا یکصد و پنجاه میلیون ريال نسبت به مازاد .................................................... 0/5درصد
ـ از یکصد و پنجاه میلیون و یک ريال تا دویست و پنجاه میلیون ريال نسبت به مازاد ................................... 0/4درصد
ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ريال تا یک میلیارد ريال نسبت به مازاد .................................................... 0/3درصد
ـ از یک میلیارد ريال تا ده میلیارد ريال نسبت به مازاد ................................................................................. 0/125درصد
ـ از ده میلیارد و یک ريال تا یکصد و پنجاه میلیارد ريال نسبت به مازاد ....................................................... 0/06درصد
ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ريال تا پانصد میلیارد ريال نسبت به مازاد .................................................. 0/03درصد
ـ از پانصد میلیارد و یک ريال تا ششصد و پنجاه میلیارد ريال نسبت به مازاد .............................................. 0/025درصد
ـ از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ريال تا یک هزار میلیارد ريال نسبت به مازاد ........................................ 0/015درصد
ـ از یک هزار میلیارد و یک ريال به بالا نسبت به مازاد .................................................................................. 0/01درصد
حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ريال برای هر کارشناس خواهد بود.
* تبصره 1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور
یک¬جا مبنای محاسبه این ماده قرار می¬گیرد، لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکان¬های مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی¬ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
* تبصره 2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی¬مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته¬ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه صد درصد می¬باشد.
* تبصره 3ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته¬ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می¬باشد.
* تبصره 4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می¬باشد.
* تبصره 5ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده¬های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین¬آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک¬جا و طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می¬باشد.
* تبصره 6ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می¬گردد.
ماده 12ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین¬نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می¬شود.
ماده 13ـ دستمزد تعیین اجاره¬بهاء، برای کلیه رشته¬ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ريال، مقطوعاً 1/500/000 ريال و از دو میلیون تا سی میلیون ريال، ده درصد و از سی میلیون ريال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت¬المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده 14ـ حق¬الزحمه تفسیر عکس¬های هوائی و ماهواره¬ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در
 عکس¬های مزبور مقطوعاً مبلغ 3/000/000 ريال است و برای تفسیر عکس¬های مذکور مربوط به سال¬های گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ريال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک¬های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق¬الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته¬های: (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده 15ـ دستمزد اندازه¬گیری آب و حقابه¬ها به شرح ذیل است:
1ـ تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 1/500/000 ريال.
2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ريال.
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 400 ريال و حداکثر بیست میلیون ريال.
ماده 16ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1/500/000 ريال می¬باشد.
ماده 17ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره¬های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 3/000/000 ريال است.
* تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه¬برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 18ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه¬ها و منصوبات آن، شبکه¬های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.
ماده 19ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه¬ها و قنوات و بهسازی چشمه¬ها مقطوعاً 3/000/000 ريال است.
ماده 20ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه¬ها و کانال¬ها و انهار به شرح زیر تعیین
 می¬گردد:
1ـ حریم کانال¬ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 1/000/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر ده میلیون ريال.
2ـ حریم رودخانه¬ها و کانال¬های با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 1/500/000 ريال و حداکثر 14 میلیون ريال.
ماده 21ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 2/000/000 ريال.
رشته فلزات و معادن
ماده 22ـ
1ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی¬ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص، حداقل 5 میلیون ريال و حداکثر ده میلیون ريال خواهد بود.
2ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
3ـ در صورتی که انجام بررسی¬های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق¬الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته¬های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه ـ ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 23ـ دستمزد کارشناسی رشته¬های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصد اضافه می¬باشد.
گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته¬های:
(پزشکی، داروسازی و سم¬شناسی، مواد غذائی و مسمومیت¬های ناشی از آن)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشته¬های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده، حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 10/000/000 ريال در هر مورد می¬باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه می¬باشد.
* تبصره ـ کلیه هزینه¬های آزمایشگاهی، نمونه¬برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می¬باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار ( امور بازرگانی ) ـ تعیین نفقه و بیمه
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب¬های مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 26ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم¬الشرکه، با توجه به مجموع دارائی¬های جاری و بدهی¬ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی¬های ثابت.
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3ـ تعیین وقت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 27ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2/000/000 ريال و حداکثر 20/000/000 ريال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه:
ماده 28ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می¬باشد و در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 10/000/000 میلیون ريال است.
رشته بیمه:
ماده 29ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 15/000/000 ريال است.
رشته آمار:
ماده 30ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 10/000/000 ريال است.
گروه 5ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته¬های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 31ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 1/500/000 ريال داخل شهر و 2/000/000 ريال خارج شهر.
2ـ رسیدگی به تصادف درون شهری 1/000/000 ريال.
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 1/500/000 ريال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً 1/500/000 ريال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده 32ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
بر اساس ماده 11 این تعرفه است.
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب¬های داخلی به شرح ذیل می¬باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایق¬های تفریحی و مسافربری در آب¬های داخلی:
در هر مورد 2/000/000 ريال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ـــ 4/000/000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ـــ 10/000/000 ریال در هر مورد.
* تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت¬های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین
حق¬الزحمه می¬باشد.
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
* تبصره ـ دستمزد ارزیابی¬های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11 خواهد بود.
گروه 6ـ راه و ساختمان شامل رشته¬های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه¬ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه¬برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده 33ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 این تعرفه تعیین می¬شود.
ماده 34ـ دستمزد تطبیق نقشه¬های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیربنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 15/000/000 ريال است.
ماده 35ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان¬ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 20/000/000 ريال است.
ماده 36ـ دستمزد تهیه نقشه¬های معماری و سازه ساختمان¬های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می¬باشد:
1ـ معماری کلی هر متر مربع 3/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 30/000/000 ريال.
2ـ سازه هر متر مربع 4/000 ريال و حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 40/000/000 ريال.
ماده 37ـ دستمزد افراز و قطعه¬بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن به شرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه¬برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می¬شود.
* تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 38ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1/500/000  ريال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 800/000 ريال اضافه می¬گردد.
رشته¬ نقشه¬برداری و امور ثبتی:
ماده 39ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1ـ اگر گذربند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 2/000/000 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار برای هر متر مربع 200 ريال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100 ريال و حداکثر 40/000/000 ريال.
2ـ اگر گذربند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 6/000/000 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 200 ريال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100 ريال و حداکثر 60/000/000 ريال.
ماده 40ـ حق¬الزحمه نقشه¬برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 39 و حداکثر 60/000/000 ريال.
ماده 41ـ حق¬الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1/500/000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 800 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 400 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ريال و حداکثر سی میلیون ريال.
ماده 42ـ دستمزد نقشه¬برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال¬ها و رودخانه¬ها با مقیاس 1/1000به صورت پیمایش با تعیین محل چاه¬ها، حداقل 1/500/000 ريال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می¬باشد.
ماده 43ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2/000/000 ريال است.
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می¬شود و حداکثر ده میلیون ريال می¬باشد.
ماده 44ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
1ـ حق¬الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح¬های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 5/000/000 ريال.
1ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 1/000/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق¬الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح¬های توسعه شهری به شرح زیر
می¬باشد:
2ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 5/000/000 ريال.
2ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 700/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق¬الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان¬ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر
می¬باشد:
3ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 5/000/000 ريال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 700/000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 300/000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
* تبصره ـ دستمزد سایر رشته¬های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته¬های
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته¬ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده 45ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته¬های فوق بر اساس ماده 11 این تعرفه و تبصره¬های ذیل آن خواهد بود.
* تبصره ـ حق¬الزحمه کارشناسی نرم¬افزار کامپیوتر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.
گروه 8ـ فنی و هنری شامل رشته¬های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و ا مضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده 46ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده¬های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 2/000/000 ريال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر 10/000/000 ريال تعیین می¬گردد.
* تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته¬های فوق در پرونده¬های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ريال می¬باشد.
ماده 47ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می¬باشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ¬ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب¬بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 2/000/000 ريال و حداکثر 15/000/000 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم¬برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتور و صدابردار به شرح زیر است:
1ـ برنامه¬های کوتاه¬مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه¬های انیمیشن حداقل 2/000/000 ريال.
2ـ برنامه¬های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15/000/000 ريال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه¬های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه¬های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
هـ ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 2/000/000 ريال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15/000/000 ريال با نظر مرجع مربوطه.
گروه 9ـ کشاورزی و منابع طبیعی:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ آبزیان و شیلات ـ سم و سم¬شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ گیاه¬پزشکی)
ماده 48ـ دستمزد ارزیابی¬های رشته¬های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده 49ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین¬های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می¬باشد.
ماده 50ـ دستمزد نمونه¬برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه¬بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده و کارشناس تعیین می¬شود.
ماده 51ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 متر مربع، 2/000/000 ريال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می¬باشد.
ماده 52ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
* تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه¬برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 53ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده¬های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته¬های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه¬نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبان¬های خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکت¬ها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده 54ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته¬های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 1/500/000 ريال و حداکثر 15/000/000 ريال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع کننده خواهد بود.
گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته¬های:
(امور آتش¬سوزی و آتش¬نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره ]ناریه[)
ماده 55ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعیین می¬گردد.
ماده 56ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می¬باشد.
ماده 57ـ کلیه متن و مواد و تبصره¬های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون¬ها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی، شرکت¬های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک¬ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت¬ها و دستگاه¬های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می¬باشد، لازم¬الرعایه است.
ماده 58ـ این تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 1392/07/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم¬الاجرا است. مقررات مغایر لغو می¬گردد.

صادق آملی لاریجانی